Pratama, I. W. A., & Ramadhan, I. (2022). Studi Netnografi: Dimensi Kepuasan Wisatawan Nusantara Terhadap Homestay di Ubud. Jurnal Ilmiah Hospitality Management, 13(1), 26-33. https://doi.org/10.22334/jihm.v13i1.216