Pratama, I. W. A. and Ramadhan, I. (2022) “Studi Netnografi: Dimensi Kepuasan Wisatawan Nusantara Terhadap Homestay di Ubud”, Jurnal Ilmiah Hospitality Management, 13(1), pp. 26-33. doi: 10.22334/jihm.v13i1.216.